پیمایش

جدیدترین اخبار دانشکده

اطلاعیه ها

کارشناسی : حقوق

کارشناسی ارشد : حقوق جزا و جرم شناسی

دکتری : حقوق جزا و جرم شناسی

کارشناسی: حقوق

کارشناسی ارشد: حقوق خصوصی - حقوق تجارت بین الملل

دکتری: حقوق خصوصی

کارشناسی: حقوق

کارشناسی ارشد: حقوق عمومی

دکتری: حقوق عمومی

کارشناسی: حقوق

کارشناسی ارشد: حقوق بین الملل

دکتری: -

کارشناسی: علوم سیاسی

کارشناسی ارشد: علوم سیاسی - مطالعات منطقه ای - روابط بین الملل

دکتری: اندیشه سیاسی - مسائل ایران