تماس با دانشکده

نشانی : شیراز - پردیس ارم - دانشگاه شیراز - دانشکده حقوق و علوم سیاسی

تلفن : 36287310-071

دورنگار : 36287311-071

کد پستی : 85115-71946

کانال اطلاع رسانی دانشکده حقوق و علوم سیاسی 

صفحه اینستاگرام دانشکده حقوق و علوم سیاسی

دفترچه تلفن