حوزه ریاست

[ریاست]

نام و نام‌خانوادگی تحصیلات مرتبه علمی وب پست الکترونیک شماره تماس دورنگار
محمد جواهری طهرانی دکترای حقوق عمومی استادیار tehrani.mj@gmail.com

36287310

36287311

 

[معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی]

نام و نام‌خانوادگی تحصیلات مرتبه علمی وب پست الکترونیک شماره تماس دورنگار
حجت مبین دکترای حقوق خصوصی  استادیار              hojjat.mobayen@gmail.com    

36134835

 36287311 

 

[معاونت پژوهشی]

نام و نام‌خانوادگی تحصیلات مرتبه علمی وب پست الکترونیک شماره تماس دورنگار

سید سعید موسوی اصل

دکترای حقوق جزا و جرمشناسی  استادیار mousaviasl@shirazu.ac.ir

36134800

36287311

 

[معاونت دانشجویی و فرهنگی]

نام و نام‌خانوادگی تحصیلات مرتبه علمی وب پست الکترونیک شماره تماس دورنگار
سیده فاطمه زبرجد دکترای حقوق خصوصی استادیار marjanzebarjad110@gmail.com 36134842 36287311

 

[معاونت اداری و مالی]

نام و نام‌خانوادگی تحصیلات مرتبه علمی وب پست الکترونیک شماره تماس دورنگار
محمد جواهری طهرانی دکترای حقوق عمومی استادیار tehrani.mj@gmail.com 36287310 36287311

* بر اساس ساختار اداری، این دانشکده سه معاونت دارد و امور اداری و مالی را ریاست دانشکده تمشیّت می‌کند.