حوزه ریاست

[ریاست]

نام و نام‌خانوادگی تحصیلات مرتبه علمی وب پست الکترونیک شماره تماس دورنگار
ابراهیم عباسی دکترای علوم سیاسی استادیار Abbassi_e@shirazu.ac.ir

36287310

36287311

 

[معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی]

نام و نام‌خانوادگی تحصیلات مرتبه علمی وب پست الکترونیک شماره تماس دورنگار
حجت مبین دکترای حقوق خصوصی  استادیار              hojjat.mobayen@gmail.com    

36134835

 36287311 

 

[معاونت پژوهشی]

نام و نام‌خانوادگی تحصیلات مرتبه علمی وب پست الکترونیک شماره تماس دورنگار

احسان یاری

دکترای علوم سیاسی  استادیار e.yari@shirazu.ac.ir

36134876

36287311

 

[معاونت دانشجویی و فرهنگی]

نام و نام‌خانوادگی تحصیلات مرتبه علمی وب پست الکترونیک شماره تماس دورنگار
هادی صادقی اول دکترای علوم سیاسی استادیار hadi.sadeghi.aval@gmail.com 36134809 36287311

 

[معاونت اداری و مالی]

نام و نام‌خانوادگی تحصیلات مرتبه علمی وب پست الکترونیک شماره تماس دورنگار
ابراهیم عباسی دکترای علوم سیاسی استادیار Abbassi_e@shirazu.ac.ir 36287310 36287311

* بر اساس ساختار اداری، این دانشکده سه معاونت دارد و امور اداری و مالی را ریاست دانشکده تمشیّت می‌کند.