شورای تحصیلات تکمیلی

اعضای شورای آموزشی دانشکده حقوق و علوم سیاسی  :

ریاست دانشکده : آقای دکتر محمد جواهری طهرانی

معاونین دانشکده : آقای دکتر حجت مبین ، آقای دکتر سید سعید موسوی اصل ،  خانم دکتر سیده فاطمه زبرجد

روسای بخش ها : آقای دکتر محمد مهدی ساداتی ، آقای دکتر محمد جواهری طهرانی ، خانم دکتر حانیه ذاکری نیا ، آقای دکتر سید یوسف قرشی 

وظایف شورا :

1-برنامه ریزی جهت ایجاد زمینه­ های اجرایی مصوبات  معاون آموزشی دانشگاه 

2-تدوین و تصویب سیاستهای آموزشی دانشکده با توجه به خط مشی آموزشی دانشگاه

3- بررسی و تصویب برنامه­ ها و طرح های آموزشی دانشکده و ارجاع آن به شورای آموزشی دانشگاه.

4- هماهنگی آموزشی بین بخش ها در برنامه ریزی و ارائه دروس هر ترم.

5- بررسی و تعیین نیاز دانشکده به عضو هیأت علمی آموزش جدید و پیشنهاد آن به معاون آموزشی دانشگاه جهت طرح در هیأت ممیزه دانشگاه .

6- پیشنهاد ظرفیت و نیز شرایط پذیرش دانشجو جهت ارائه به معاون آموزشی دانشگاه.

7- بررسی و اظهار نظر در مواردی که رئیس دانشکده به شورا ارجاع می­ دهد.

8- نظارت بر برنامه ریزی های آموزشی بخشها و کیفیت دروس.

9. پیگیری و تصویب امور آموزشی مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری