مراکز پژوهشی

 مرکز مطالعات راهبردی خلیج ­فارس

با توجه به اهمیت حوزه خلیج فارس در استراتژی منطقه ای جمهوری اسلامی ایران و همجواری و مراودت گسترده استان های جنوبی کشور با حوزه راهبردی مذکور و همچنین به منظور شناخت علمی منطقه، مرکز مطالعات راهبردی خلیج ­فارس  در دانشگاه شیراز تشکیل شد تا با بررسی علمی منطقه در ابعاد سیاسی، اقتصادی، تجاری، اجتماعی و حقوقی زمینه گسترش روابط و همگرایی منطقه ای را افزایش دهد.

این مرکز بنا به ضرورت علمی و کاربردی توسط بخش علوم سیاسی پیشنهاد شد و پس از تهیه اساسنامه و تصویب آن، شورای گسترش آموزش عالی وزارت علوم در شهریور 1391 موافقت خود را با تأسیس آن اعلام داشت. معاونت پژوهشی دانشگاه نیز در مردادماه 1392 با تعیین رئیس آن تصمیم به تأسیس آن در دانشکده حقوق و علوم سیاسی گرفت.

بدین ترتیب مرکز مطالعات راهبردی خلیج ­فارس به عنوان نخستین مرکز پژوهشی در حوزه خلیج ­فارس در جنوب کشور در روز دوشنبه 93/02/08 افتتاح گشت.

وب سایت مرکز مطالعات راهبردی خلیج فارس 

اهداف این مرکز عبارتند از:

•انجام پژوهش های بنیادین و کاربردی در حوزه های گوناگون منطقه.

•انجام مطالعات و تحقیقات در خصوص شناخت و ارزیابی تهدیدات و فرصت های نظام جمهوری اسلامی ایران و استان های جنوبی کشوردر منطقه

•پیشنهاد سیاست های کاربردی منطقه ای منتج از پژوهش های بنیادین و کاربردی.

•تحقیق و بررسی و تجزیه و تحلیل فرآیند های سیاسی،اقتصادی و امنیتی در منطقه در قالب آینده پژوهی مسائل منطقه.

•ایجاد ارتباط و همکاری با مراکز آموزشی و پژوهشی مشابه در داخل و خارج ازکشور در زمینه امور مربوط به وظایف مرکز.

•برگزاری کنفرانسها ، سمینارها و کارگاه های آموزشی مربوط به پژوهش­های استراتژیک منطقه.

•ایجاد مرکز اطلاع رسانی در حوزه منطقه و جنوب کشور.

•انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی بمنظور اجرای پروژه های تحقیقاتی در زمینه های مرتبط با ماموریت مرکز.

•شرکت در اجرای پروژه های تحقیقاتی با سایر مراکز تحقیقاتی در داخل و خارج از کشور در زمینه ها ی مرتبط با مأموریت

•انتشار فصلنامه علمی - پژوهشی و نتایج حاصل از پژوهش های مرکز در قالب گزارش های راهبردی.

•جمع­ آوری اسناد و اطلاعات و ایجاد کتابخانه تخصصی جهت پشتیبانی از مأموریت­های مرکز.