کارمندان

کارمندان دانشکده حقوق و علوم سیاسی

نام و نام خانوادگی

تحصیلات

سمت

تلفن

 اموراداری

مجید فتاحی

فوق لیسانس

رئیس اداره امور اداری، مالی و پشتیبانی

4801- 36287315

سارا معصومی جوکار

 فوق دیپلم

مسئول دفتر ریاست

4800-36287310

اسماعیل اردشیری

دیپلم

مسئول دبیرخانه

4848

غلامرضا نورگستر

زیر دیپلم

نامه رسان/کارپرداز/راننده

4848

معاونت آموزشی

مهسا غفاریان

لیسانس

رئیس اداره آموزش 

4822-36467203

فاطمه بخشی رنجبرانی

لیسانس

کارشناس آموزش حقوق

4873

فرحناز کیانی

 لیسانس

کارشناس آموزش علوم سیاسی

4823

سیما مرادی

لیسانس

مسئول دفتر گروههای آموزشی

4808

فاطمه مهدی بیرق دار

دیپلم

کمک کارشناس آموزش

4861

معاونت فرهنگی دانشجویی

سید امیرحسین فنایی                               لیسانس                          کارشناس فرهنگی دانشجویی / روابط عمومی                       4821     

معاونت پژوهشی  

اعظم جمشیدی

فوق لیسانس

کارشناس پژوهشی 

4829-36287315

 امین صادقی

فوق لیسانس

کارشناس مجله مطالعات حقوقی

-----

امید ساعدی

لیسانس

کارشناس مرکز کامپیوتر 

4825

 

کتابخانه

محمد حسین کارآمد

فوق لیسانس

کتابدار

4836

نرگس بیاتی

لیسانس

کتابدار

4814

محمد پسندیده

دیپلم

کمک کارشناس امانت

4812

بخش خدمات

 

خدماتی

4863

مهدی صادق علی

خدماتی

4852

مهدی مقدم

خدماتی

4863

فرخنده کشاورز

خدماتی

4818