کارمندان

کارمندان دانشکده حقوق و علوم سیاسی

نام و نام خانوادگی

تحصیلات

سمت

تلفن

 اموراداری

مجید فتاحی

فوق لیسانس

رئیس اداره امور اداری، مالی و پشتیبانی

4801- 36287315

سارا معصومی جوکار

 فوق دیپلم

مسئول دفتر ریاست

4800-36287310

اسماعیل اردشیری

دیپلم

مسئول دبیرخانه

4848

غلامرضا نورگستر

زیر دیپلم

نامه رسان/کارپرداز/راننده

4848

معاونت آموزشی

مهسا غفاریان

لیسانس

رئیس اداره آموزش 

4822-36467203

فاطمه بخشی رنجبرانی

لیسانس

کارشناس آموزش حقوق

4873

فاطمه مختاری 

 فوق لیسانس

کارشناس آموزش علوم سیاسی

4861

سیما مرادی

لیسانس

 کارشناس تحصیلات تکمیلی 

4808

فاطمه موحد

فوق لیسانس

کارشناس دانشجویان بین الملل

4823

معاونت فرهنگی دانشجویی

سید امیرحسین فنایی                               لیسانس                          کارشناس فرهنگی دانشجویی / روابط عمومی                       4821     

معاونت پژوهشی  

اعظم جمشیدی

فوق لیسانس

کارشناس پژوهشی 

4829-36287315

 امین صادقی

فوق لیسانس

کارشناس مجله مطالعات حقوقی

4855

محمد مهدی گلزار

لیسانس

مسئول مرکز کامپیوتر 

4825

       

 

کتابخانه

محمد حسین کارآمد

فوق لیسانس

کتابدار

4836

نرگس بیاتی

لیسانس

کتابدار

4814

محمد پسندیده

دیپلم

کمک کارشناس امانت

4812

بخش خدمات

 

خدماتی

4863

مهدی صادق علی

خدماتی

4852

مهدی مقدم

خدماتی

4863

خانم کشاورز

خدماتی

4818