انتشار شماره تابستان فصلنامه مطالعات حقوقی

انتشار شماره تابستان فصلنامه مطالعات حقوقی


شماره تابستان 1400 فصلنامه علمی پژوهشی "مطالعات حقوقی " دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه منتشر گردید . 
در این شماره تعداد 10 مقاله از اساتید و محققین برجسته حقوق کشور به صورت الکترونیکی به انتشار در آمده است .
1. شناسایی و اجرای رأی داوری داخلی؛ مطالعه تطبیقی حقوق ایران و استرالیا

صفحه 1-26

مصطفی السان؛ لیلا نجفی زاده؛ یوسف مولائی

4. بررسی میزان انطباق مسئولیت کارفرما در ماده 12 قانون مسئولیت مدنی با قواعد عام مسئولیت مدنی

صفحه 89-116

سمیه سعیدی؛ محمد مهدی الشریف؛ سید محسن قائم فرد

10. ریل‌گذاری قراردادهای اداری از طریق قراردادهای اجباری در ایران

صفحه 287-322

آیت مولائی