جدیدترین اخبار دانشکده

اطلاعیه ها

کارشناسی: حقوق

کارشناسی ارشد: -

دکتری: -

کارشناسی: -

کارشناسی ارشد: حقوق جزا و جرم شناسی

دکتری: حقوق جزا و جرم شناسی

کارشناسی: -

کارشناسی ارشد: حقوق خصوصی و اسلامی

دکتری: حقوق خصوصی 

کارشناسی: -

کارشناسی ارشد: حقوق عمومی

دکتری: حقوق عمومی

کارشناسی: -

کارشناسی ارشد: حقوق بین الملل

دکتری: -

کارشناسی: علوم سیاسی

کارشناسی ارشد: علوم سیاسی ــ مطالعات منطقه ای ( خاورمیانه و شمال آفریقا / خلیج فارس ) ، روابط بین الملل

دکتری: علوم سیاسی ( اندیشه های سیاسی / مسائل ایران )