برگزاری کارگاه تخصصی مطالعات رژیم صهیونیستی

برگزاری کارگاه تخصصی مطالعات رژیم صهیونیستی


 کارگاه تخصصی مطالعات رژیم صهیونیستی
رژیم صهیونیستی و شورای همکاری خلیج فارس، از تقابل تا تعامل
 
 همراه با ارائه گواهی معتبر از سوی مرکز مطالعات راهبردی خلیج فارس دانشگاه شیراز
 
 با ظرفیت محدود و به صورت رایگان
 
 سخنران:
 دکتر ناصر پورحسن
 
 دبیر:
 علی محرابی
 
 زمان:
 16 اردیبهشت ماه 
 ساعت 16:30 الی 19:00
 
 جهت ثبت نام و دریافت لینک کارگاه به شناسه تلگرامی زیر مراجعه کنید: @alimehrabi1379
 
 مرکز مطالعات راهبردی خلیج فارس دانشگاه شیراز