تمدید حکم ریاست دانشکده حقوق و علوم سیاسی

تمدید حکم ریاست دانشکده حقوق و علوم سیاسی


با حکم جناب آقای دکتر حمید نادگران ریاست محترم دانشگاه شیراز ، دکتر ابراهیم عباسی استادیار بخش علوم سیاسی ، از تاریخ 98/12/23 به مدت 2 سال به عنوان ریاست دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه شیراز منصوب گردیدند . 

تلاش جهت توسعه کمی و کیفی رشته گرایش های مختلف دانشکده ، تلاش برای انجام فعالیت های بین رشته ای ، ایجاد فضای با نشاط دانشجویی ، تلاش در جهت رشد اخلاق گرایی در زمینه های آموزشی - پژوهشی و فرهنگی از جمله نکات مدنظر و برنامه های ابلاغی ریاست محترم دانشگاه در حکم انتصاب مجدد دکتر عباسی می باشد .

 

/documents/612602/0/13990416114021v2.pdf