فراخوان کاندیداتوری و برگزاری انتخابات انجمن های علمی دانشگاه شیراز

فراخوان کاندیداتوری و برگزاری انتخابات انجمن های علمی دانشگاه شیراز


 
 فراخوان کاندیداتوری و برگزاری انتخابات شورای مرکزی انجمن های علمی دانشگاه شیراز سال 1399
 
 زمان ثبت نام کاندیداها : 20 لغایت 26 مهرماه
 زمان تبلیغات : 30 مهرماه لغایت 4 آبان   
 زمان برگزاری انتخابات : 5 لغایت 8 آبان ماه 
 
 با توجه به شرایط موجود تمامی مراحل انتخابات از ثبت نام کاندیدا تا برگزاری انتخابات بصورت مجازی بوده و در سامانه اتوماسیون آموزشی دانشجویی به آدرس sess.shirazu.ac.ir انجام خواهد شد.