مشروطه ؛ انقلابی به پهنای ایران

مشروطه ؛ انقلابی به پهنای ایران


 دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه شیراز برگزار می کند : 
 
          مشروطه ؛ انقلابی به پهنای ایران
     " تبارشناسی مشروطه خواهی در جنوب " 
 
 سخنرانان : 
 
 دکتر تقی آزاد ارمکی ؛ عضو هیات علمی دانشگاه تهران
      " تاثیر زیست بوم بر شکل گیری مشروطه "
 
 دکتر ابراهیم عباسی ؛ عضو هیات علمی دانشگاه شیراز
     "بررسی خوانش های مختلف از مشروطه 
       با تاکید بر خوانش منطقه ای در مشروطه جنوب "
 
 رضا مختاری اصفهانی ؛ پژوهشگر تاریخ معاصر
     " لوطیان و مشروطه جنوب "
 
 منصور نصیری طیبی ؛ پژوهشگر تاریخ معاصر
     " مشروطه در شیراز ، خوانش ایلی / شهری "
 
 چهارشنبه 13 مرداد 1400 ، ساعت 16 الی 19 
 
 پخش مستقیم مراسم از طریق لینک