امور دانشجویان غیر ایرانی

آدرس: 

میدان ارم، پردیس ارم دانشگاه شیراز، دانشکده حقوق و علوم سیاسی

شماره تماس:

071-36134823