حقوق خصوصی و اسلامی

رییس بخش

 

دکتر حانیه ذاکری نیا 

استادیار حقوق خصوصی 

شماره تماس : 07136134807

پست الکترونیک : h.zakerinia@shirazu.ac.ir; h.zakerinia@gmail.com

کارنامه آموزشی و پژوهشی 

نمایشگر یک مطلب