اعضای هیات علمی

خلیل اله سردارنیا

خلیل اله سردارنیا

خلیل اله سردارنیا    (EN Page)

اتاق: -
پست الکترونیکی: 

اتاق مجازی: http://vroom.shirazu.ac.ir/sardarni

 

کتبمقالاتهمایش هادوشنبه ۴_۳ عصر

سه شنبه ۹_۸ صبح

سه شنبه ۱۰_۹ صبح

نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
روش شناسی در علم سیاست 170676031 2 1 هفتگی - 1 (یک شنبه - 1400 الی 1600) 1399/10/24 (0800 - 1000) 13991
جامعه شناسی سیاسی جدید 170646201 2 1 هفتگی - 2 (دو شنبه - 0800 الی 1000) 1399/10/20 (1000 - 1200) 13991
روش پژوهش در مطالعات منطقه ای 170645001 2 1 هفتگی - 3 (سه شنبه - 1000 الی 1200) 1399/10/24 (1000 - 1200) 13991
روش پژوهش در مطالعات منطقه ای 170645001 2 2 هفتگی - 1 (یک شنبه - 0800 الی 1000) 1399/10/24 (1000 - 1200) 13991
نمایش 4 نتیجه

هیات علمی

لیست اعضا هیات علمی دانشکده، شماره تماس و آدرس وب سایت شخصی