انتصاب معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده حقوق و علوم سیاسی

انتصاب معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده حقوق و علوم سیاسی


با حکم جناب آقای دکتر ابراهیم عباسی ریاست محترم دانشکده حقوق و علوم سیاسی شیراز ، دکتر حجت مبین استادیار بخش حقوق خصوصی ، از تاریخ 99/6/17   به عنوان سرپرست معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه شیراز منصوب گردیدند . 

تکریم اساتید ، دانشجویان و کارمندان دانشکده و گسترش فضای صمیمیت ، ارتقاء سطح آموزش دانشکده ، تلاش برای افزایش مهارت افزایی دانشجویان و اجرای کلیه مصوبات و آیین نامه های دانشگاه و وزارت  از جمله نکات مدنظر و برنامه های ابلاغی ریاست محترم دانشکده در حکم انتصاب دکتر مبین می باشد .